top of page

CANCELLATION & REFUNDS

מדיניות ביטולים

  1. המוצרים באתר מיוצרים באופן ייחודי בהתאם להזמנת לקוח. מובהר כי אין המדובר במוצרי מדף הנמצאים במלאי, אלא לאחר שמוזנת הזמנה מועברת בקשת הלקוח לייצור.

  2. ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום 3 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה וזאת מן הטעם כי פרק זמן זה הינו משך הטיפול האדמיניסטרטיבי בהזמנה ולאחר מכן מועברת ההזמנה לייצור במפעל בסין. הלקוח מצהיר כי יודע שלאחר 3 ימים ממועד ההזמנה לא יוכל להודיע על ביטול ההזמנה.

  3. דמי ביטול (ככל ובוטלה ההזמנה בפרק הזמן הניתן לכך) הינם בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך ביניהם.

  4. החזרת התמורה תתבצע במעמד ביטול העסקה, ככל הניתן, או במועד הקרוב לכך ולא לאחר יותר מ-7 ימי עסקים.

  5. אין דמי ביטול במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר או אי אספקה ללקוח, בכפוף להשבת המוצר הפגום. משלוחים במקרה ביטול עסקה, החזרות ושינוע המוצרים יהיו על חשבון הלקוח ומאחריותו לדאוג למשלוח המוצרים בהתאם להנחיות העסק. 

    בהזמנת נעליים העסק מאפשר החלפת מידה בלבד. אין החזרות ו/או החלפת מוצרים שסופקו ללקוח. האתר אינו מהווה חנות ואינו מחזיק מלאי מוצרים. ההזמנה המתבצעת באתר הינה באחריות המזמין. כל עוד יסופק המוצר כשהוא תקין (קרי ללא פגם), אין כל אפשרות להחזירו או להחליפו.

    העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע לקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, במקרה בו ליצרן ישנה בעיה בייצור המוצר ו/או באספקתו. במקרה זה העסק יחזיר את מלוא התמורה ששולמה בעת הרכישה.

  6. במקרה בו לא יוכל העסק לספק את ההזמנה במועד לו התחייב או בכלל, תעמוד לו האפשרות להשיב ללקוח את מלוא התמורה ששילם.

bottom of page